Okładka nowego numeru

ISSN: 2300-1690

Władza Sądzenia – logo

O nas

Profil czasopisma

Czasopismo Władza Sądzenia inicjujemy w związku z przekonaniem o konieczności regularnej i sukcesywnej wymiany refleksji z zakresu polityki i moralności. Uściślając intencje redakcji, interesuje nas socjologiczna refleksja nad zjawiskiem polityczności, zarówno w wymiarze empirycznym, jak i teoretycznym. Profil wydawnictwa implikuje zobowiązujący tytuł, chcielibyśmy publikować analizy, opracowania, raporty, eseje monitorujące, demistyfikujące i dekonstruujące mechanizmy wyłaniania się oraz reprodukowania władzy. Kantowska tradycja definiowania władzy sądzenia jako władzy autonomicznej, a priori prawodawczej, towarzyszącej wszystkim rodzajom poznania wydała się nam najbardziej odpowiednia dla określenia idei wyjściowej funkcjonowania czasopisma. Jesteśmy przekonani, że władza, gdziekolwiek konstytuowana i jakkolwiek definiowania, zasadniczo petryfikuje organizację życia społecznego, zaś socjologii nie daje się uprawiać bez maksymalnie szerokiego ujęcia zjawiska władzy.

Intencją redakcji czasopisma Władza Sądzenia jest poszerzanie pola analiz empirycznych o charakterze jakościowym oraz ilościowym odnoszących się do zjawiska polityczności. Jednocześnie, oczekujemy na opracowania teoretyczne, w których przedstawiano by aparat pojęciowy pozwalający rozumieć zmiany zachodzące w domenie tego, co polityczne. Przekonani o konieczności interdyscyplinarnej pracy nad zjawiskiem władzy, zapraszamy do publikowania przedstawicieli dyscyplin takich jak: socjologia, psychologia, socjobiologia, antropologia, etnografia, nauki o zarządzaniu, psychosocjologia, demografia, filozofia i inne. Jednocześnie, w związku z podstawowym przyczynkiem powstania tego czasopisma, redakcja zaznacza, że dąży do rozwoju subdyscypliny socjologii polityki. Dlatego też w pierwszej kolejności publikować będziemy artykuły zakorzenione w dotychczasowej tradycji socjologicznej, bądź też takie, których autorzy będą z nią polemizować, kwestionować jej użyteczność czy wskazywać konieczność pracy nad nowymi narzędziami badawczymi przy podejmowaniu prób rozumienia praktyk uwewnętrzniania, naturalizacji i uniwersalizacji rządzenia i zarządzania. Innymi słowy, oczekujemy artykułów, w których polityczność ujawnia się zarówno w sferze publicznej, jak i przecina prywatną, rozprasza się w formuły subpolityczne, ale i pozostaje przy formach tradycyjnych, dotyczy jednostek i wspólnot, wpływa na ciało i zawiaduje sentymentami publicznymi.

Chcemy, aby Władza Sądzenia stała się miejscem otwartej i krytycznej wymiany zdań. Popularyzacja socjologii polityki jako dyscypliny naukowej, refleksji i badań prowadzonych na tym polu jest dla nas, jako redakcji, niezwykle ważna. Dlatego przyjęliśmy, że czasopismo ukazywać się będzie jedynie w wersji elektronicznej w formule open access. Będzie ono bezpłatne i dostępne w całości w postaci pliku PDF. Redakcja stawia sobie początkowo za cel, wydawanie jednego numeru rocznie. W przyszłości będzie jednak dążyć do wydawania minimum trzech numerów w ciągu roku.

Redaktorem naczelnym Władzy Sądzenia jest Konrad Kubala, redaktorami prowadzącymi: Karolina Messyasz i Marcin Kotras, redaktorami tematycznymi: Danuta Walczak-Duraj, Iza Desperak, Alicja Łaska-Formejster, Łukasz Kutyło, Barbara Ober-Domagalska, redaktorkami językowymi Barbara Fronczkowska (do 2019 roku) i Tamara Franiak-Krupińska (od 2020 roku).

Redakcja dziękuje Panu Alejandro Balseiro za możliwość wykorzystania jego zdjęcia „Looking Through” jako głównego elementu logotypu czasopisma.